Mecseki mocsok
rta: Pitkin - Dtum: 2012.04.23. 02:23:57
Egy világnak fontos ami a miénk. Tegyetek érte valamit ti is!
Teljes hr
Ü.sz. 12.B.39/2012/32 Vp/03

Fenti számú ügyben a Tisztelt Bíróság felhívására a következõket közlöm. A Polgári Jogokat Pártolók Egyesületének elnöke ként a Be. 51§ alapján
SÉRTETT
-ként kívánok részt venni az ügyben.
Bûncselekményt megelõzõ tények: A LEY, hegycsúcsokból épített vonalrendszer fontos része Kolontár, a Kolontári templomdomb. Ezen a vonalon Esztergom, Sínai-hegy, Bakonybél történelmi idõk elõtti dokumentumai találhatók. A Kál felé tartó vonalon kál-ostorok, kál-váriák, és kál-on-tár helyek épültek. Egy ilyen épített domb a Kálontár, ma Kolontár község is.
Ez a tény magában cáfolja a Biblia-i axiómákat. A dombba épített tárhely tárgyai, további bizonyítékokkal szolgálnak a JEGYZETT TÖRTÉNELEM ELÕTTI idõk magyar kultúrájáról.
2008.évben a Katolikus Egyház feltárást végzett a kolontári templom alatti dombban. Ennek nyomait, ma a Krisztus Ösvény-nek nevezett építmény leplezi.
A katasztrófa elõtti évben jelentettem meg cikket a Balaton-felvidék helyneveivel kapcsolatosan. Az „on” képzõ értelmezésével rámutattam a bak-on = Bakony szóépítkezésre. Ez a kál-on tár = Kolontár összefüggést is mutat. A LEY vonalak nyomon követése a kolontári templomdomb melletti, másik dombra terelte a figyelmet. Az újabb archeológiai feltárás feltûnõ lett volna a dombok tekintetében.
Dr. Gelencsér József a Fejér megyei Államigazgatási Kollégium Vezetõje a Vértesben régészeti feltárásokat végez, családfa kutatás címén. A Kollégium 2005. évi MUNKATERVE /Szám:04-91-26/2005 tartalmazza a 2004. április jelû oldal 3. pontjában „Jelentés a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium területi szerveinek együttmûködésérõl, az együttmûködésben érintett szervek feladat-, és hatásköreinek érintkezési pontjairól.” Dr. Csonki István Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Igazgatójának elõadását.

http://www.origo.hu/tudomany/20100831-pasztazo-lezerrel-es-hiperspektralis-kameraval-vizsgaltak-a-balatont-brit-es.html

„A légi távérzékelés alkalmazása a régészetben is egyre nagyobb szerepet kap, de hiperspektrális kamerával még kevésszer próbálkoztak. A technológia valószínûleg széles körben alkalmazható lelõhelyek azonosítására, ez a munka tehát módszertani szempontból is igen jelentõs. A Sárvíz völgyének történeti elárasztásait részletesebben megismerve megtudhatják, hogy volt-e a történelmi múltban a jelenlegihez hasonló gyors éghajlatváltozás.”

http://hetivalasz.hu/tudomany/a-balaton-madartavlatbol-32272/

A KATASZTRÓFA. Az átszakadt gátnak felsõ részén, a korai felvételeken sem látható iszap szennyezõdés. A szakadás fizikai szabályai szerint ez lehetetlen. A szakadás után, 2010. október. 10.-én épített gát anyaga az archeológiai szempontból értékes domb anyagából készült. Az építkezésen izraeli katonák végezték a domb bontását. A lakosság kitelepítése, a légiforgalom lezárása a lelõhely kifosztását szolgálta. A domb anyagából épített gát, magát a megbontott dombot vette körbe. Ezt a munkát is Dr. Csonki István felügyelte.

Idézet a HVG 2011. augusztus. 03. számából
 
„Több mint 34 milliárd forintot akar behajtani az állam a Magyar Alumínium Zrt.-n (Mal) az ajkai vörösiszap-tározó tavaly októberi gátszakadása utáni kárelhárítás költségei fejében. Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság kimutatása szerint június végéig 20,6 milliárd forintot fizettek ki kormányzati és önkormányzati forrásból, több mint félmilliárdot pedig a Mal finanszírozott. A legnagyobb tétel a Mecsekérc Zrt. fõvállalkozásában végzett kármentesítés (7,2 milliárd) és a Veszprémber Zrt. irányításával végzett újjáépítés (4,4 milliárd). A belügyi és a vidékfejlesztési tárca „egyéb költségei” (1,9, illetve 1,8 milliárd) meghaladták a károsultak számára vett lakások 1,2 milliárdos kiadását. A katasztrófavédelmi szervezet becslése szerint a számla további 14,2 milliárd forinttal fog nõni. A Mal állami utasításra két védõgát építését finanszírozta, ebbõl az elsõ, tavaly elkészült 150 millió forintos ideiglenes védmû utóbb feleslegesnek bizonyult. A cég 550 millió forintos beruházással nemrég átállt a biztonságosabb száraz technológiára – erre a katasztrófavédelem kötelezte –, így már nem keletkezik folyékony lúgos iszap, ami a problémát okozta. Az eset megelõzhetõ lett volna, de a környezethasználati engedély nem írta elõ az átállást. „

-ebbõl az elsõ, tavaly elkészült 150 millió forintos ideiglenes védmû utóbb feleslegesnek bizonyult.-

A helyszínen végzett mintavételeim, és videó felvételek bizonyítják az épített alsó réteg meglétét a domb belsejében. A korabeli „beton”vizsgálatát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Szerves-kémia Karán végzik.
A Lullát érintõ autóút építését akadályozó Illés Zoltán Környezetvédelmi Miniszter a Kolontári környezet mentésben végzett kiváló munkájáért angol kitüntetésben részesült. A Lulla Jaba major szoros összefüggésben van a Kolontári kultúrnyomokkal. Az õsi gázfejlesztés bizonyítékai Baranyáig vezetnek. A WildHorse 2005-ben Sydnyben alapított cég. A WildHorse-Hungária 2005. október. 05.-én alapított vállalkozás. Az UCG. eljárás alapja, az õsi magyar gázfejlesztõ rendszer, melynek szerves része a Kolontári adategyüttes.

Õsi kultúránk a jegyzett történelmi idõk elõtti gázfejlesztõ tudásunkra épült. Az ellene elkövetett bûncselekmények feltárása, tágabb értelmezést igényel. A vallási, társadalmi mûködés elemei mára a kolontári tömeggyilkossághoz hasonló bûncselekmények következménye ként értelmüket veszítették. SÉRTETT fél ként kíván szerepelni egyesületünk, a Veszprémi Törvényszék 12.B. 39/2012 számú ügyében, mivel a világ kulturális örökségéhez való viszonyunk, a nemzetem kultúrájához való viszonyunk az archeológiai leletanyag ellen elkövetett bûncselekmények okán jelentõsen sérült. A Keresztény Katolikus Egyház érdekeit szolgáló, sok ember életét követelõ cselekmények a felderítetlenség okán folyamatosak. Így fennáll a bûncselekmény folytatásának veszélye. A Polgári Jogokat Pártolók Egyesülete alapszabályban határozta meg a rászorultak jogi védelmét. Magyar Ország egész területén megtalálhatók a Júdea-Keresztény axiómákat cáfoló leletek. A Kolontári altemplom kifosztása, tönkretétele érdekében emberéletek lettek feláldozva. Ez TÖMEGGYILKOSSÁG. Gázkészleteink elleni bûncselekményeket az ország vezetésére alkalmazott vezetõk követik el. Megalapozott a gyanú, hogy Dr. Gelencsér József, Dr. Csonki István, valamint Illés Zoltán összefüggésbe hozható a WildHorse cégalapítással, a széngáztechnológia eltulajdonításával, és a Kolontári altemplom kifosztásával.
Bakonyi Zoltán és társai közremûködésérõl nincsen tudomásom a fenti érvrendszer szerinti folyamatban.

Jásdi Kiss Imre a PJP elnöke. 2012.04.23